கணினி & தகவல் தொழில்நுட்பம்
Forum » கேள்வி - பதில் / கணினி & தகவல் தொழில்நுட்பம்
Number of threads: 4
Number of posts: 5
rss icon RSS: New threads | New posts
கணினி | தொழில்நுட்பம் | சந்தேகங்கள் | உதவி
Order by:
Last post date
Thread starting date
Create a new thread
Thread name Started Posts Recent post
ias
by: shrudhilayashrudhilaya
24 Dec 2013 07:55
1  
by: vivegavivega
22 Nov 2011 12:29
1  
about computers..
by: uma_sweetuuma_sweetu
28 Nov 2008 16:40
1  
by: Anonymous
24 Nov 2008 15:27
2 by Balu the MagicianBalu the Magician
24 Nov 2008 16:37 Jump!
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License